Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

20. konference Církev a stát, Právnická fakulta

Masarykovy univerzity, Brno, září 2014

Na počátku každého září pořádá Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci se Společností pro církevní právo pravidelnou celodenní vědeckou konferenci v oboru konfesního práva pod názvem „Církev a stát“, a to již od roku 1995. Na konferenci jsou zváni odborníci zabývající se právními záležitostmi církví a jejich postavením ve státě, a to z celé České republiky i ze sousedních zemí. O průběhu loňského ročníku, tj. devatenáctého, uspořádaného dne 10. září 2013 na téma „Zvláštní práva registrovaných církví a náboženských společností“, byla podána zpráva v Revue církevního práva č. 56–3/2013, na s. 97–99.

      

Dne 11. září 2014 se uskutečnila na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jubilejní dvacátá konference „Církev a stát“, tentokrát na téma

Právní postavení duchovních a autonomie církví.

Konferenci moderoval JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (Católica), z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Katolické univerzity v Lisabonu.

V rámci zahájení vystoupili doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., vedoucí Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, předseda Společnosti pro církevní právo, garant výuky církevního a konfesního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně Ústavního soudu ČR, předsedkyně místní skupiny Společnosti pro církevní právo v Brně, garantka výuky církevního a konfesního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V prvním bloku vystoupili Ass.-Prof. Dr. Wolfgang Wieshaider z Právnické fakulty Vídeňské univerzity se svou přednáškou Duchovní osoby versus duchovní úkony z hlediska základních práv a svobod a doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M., z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s přednáškou Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. Equal Employment Opportunity Commission.

V druhém bloku vystoupili JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D., z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, s přednáškou Hoden jest dělník mzdy své? Diskriminace při odměňování duchovních, doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D, z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, s přednáškou Autonomie ustanovování duchovních v katolické církvi a JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D., z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, s přednáškou Vojenský kaplan jako účastník sporu z veřejnoprávní smlouvy.

V třetím bloku vystoupili JUDr. Martin Turčan, PhD., z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, s přednáškou K otázke (ne)vypovedateľnosti Základnej zmluvy so Svätou stolicou a JUDr. Michal Lamparter, Ph.D., s přednáškou Sametová revoluce a postavení duchovních.

Konferenci bylo přítomno asi 40 účastníků z českých zemí i zahraničí. O organizaci se významným způsobem zasloužil Mgr. Jaroslav Benák z Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Po každém bloku byla zařazena diskuse, na které se v bohaté míře podíleli jak přednášející, tak většina účastníků konference.

Velkým obohacením pro širší právnickou veřejnost je skutečnost, že se brněnským organizátorům podařilo obnovit tradici vydávání sborníků z konference. Sborníky vydala Masarykova univerzita v Brně v rámci teoretické řady spisů její právnické fakulty. První z nich nazvaný Církev a stát.

Sborník příspěvků z 19. ročníku konference byl vydán roku 2013 v tištěné i elektronické verzi. Nejnovější sborník pod názvem Církev a stát. Sborník příspěvků konference 2014 spatřil světlo světa na podzim 2014 a je k dispozici v elektronické podobě. Editorem obou sborníků je Mgr. Jaroslav Benák.

 

Záboj Horák