Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Konference Církev a stát na Právnické fakultě

Masarykovy univerzity v Brně – 1. ročník, 1995

Dne 20. září 1995 proběhla v zasedací síni děkanátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Veveří 70, celodenní konference na téma Církev a stát. Vztah církví a státu a postavení jednotlivce. Konferenci společně pořádaly Katedra ústavního práva a politologie uvedené fakulty, Mezinárodní politologický ústav, Společnost pro církevní právo a právní sekce České křesťanské akademie.

Konferenci uvedl a řídil Doc. JUDr. Jan Filip, CSc., vedoucí katedry ústavního práva a politologie.

Jak na samém počátku konference zdůraznil doc. Jan Filip, bezprostředně po skončení konference se v témže sále sešli členové Společnosti pro církevní právo, aby založili její Místní skupinu v Brně.

Úvodní projev pronesl Spectabilis děkan Právnické fakulty MU doc. JUDr. Josef Bejček, CSc.

S příspěvky na konferenci vystoupili:

  1. doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, předseda Společnosti pro církevní právo, na téma: Podstatné změny v církevním právu katolickém podle Kodexu z roku 1983 a v církevním právu českobratrském evangelickém podle novely církevního zřízení z roku 1994, a na téma Některé aspekty soudobého konfesního práva, zejména v oblasti manželského práva;
  2. prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., vedoucí katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na téma: Vývoj českého konfesního práva od listopadu 1989;
  3. JUDr. Miloš Matula z Ústavu státu a práva ČAV na téma: Problematika odluky církve a státu;

4. doc. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. z Právnické fakulty Masarykovy univerzity na téma: Úprava církevní formy sňatku v současném českém rodinném právu.

Konference se účastnilo kolem tří desítek odborníků z České republiky i ze zahraničí. Katolickou diecézi brněnskou reprezentoval generální vikář Mons. Mgr. Jiří Mikulášek společně s právníky JUDr. Aloisem Beránkem a JUDr. Metodějem Dudákem, členy Společnosti pro církevní právo.

Do diskuse přispěli svými vystoupeními mimo jiné:

  1. JUDr. Miloslav Výborný, předseda ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;
  2. Mgr. Jan Damián Němec, odborný asistent církevního práva na Právnické fakultě Palackého univerzity v Olomouci, člen Společnosti pro církevní právo;
  3. JUDr. Michal Lamparter, odborný asistent na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, rovněž člen Společnosti pro církevní právo.

Všechny příspěvky na konferenci byly provázeny dlouhou zevrubnou diskusí. Diskuse svědčila o zájmu zúčastněných a věcném vedení argumentace jednotlivých účastníků. Pro svůj interdisciplinární rozměr zahrnující problematiku ústavněprávní, státovědnou, rodinněprávní, církevněprávní i problematiku jiných právních disciplin byla přínosem pro snad pro všechny zúčastněné.

JUDr. Michal Lamparter