Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

18. konference Církev a stát,

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2012

Na počátku každého září se na brněnské právnické fakultě koná od roku 1995 celodenní vědecká konference „Církev a stát“, na kterou jsou zváni odborníci zabývající se právními záležitostmi církví a jejich postavením ve státě, a to z celé České republiky i ze sousedních zemí. O průběhu loňského ročníku, tj. sedmnáctého, uspořádaného dne 6. září 2011 na téma „Právní aspekty financování církví“, jsme podali zprávu v Revue církevního práva č. 50–3/11, na s. 95–98.

Dne 6. září 2012 se uskutečnila na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně další konference z uvedeného cyklu, osmnáctá, tentokrát na téma Církve, stát a vzdělání.

Konferenci uspořádala katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci se Společností pro církevní právo. S referáty vystoupilo třináct přednášejících z České republiky a Slovenska. Počet účastníků dosáhl téměř 40 osob.

Kromě zástupců právnických, teologických, filosofických a dalších fakult z České republiky i ze Slovenska, jakož i soudců Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu v Brně, se konference zúčastnili mnozí zástupci právní praxe, m. j. zástupci České biskupské konference, katolického arcibiskupství pražského a biskupství královéhradeckého.

Konferenci vedla JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně Nejvyššího správního soudu v Brně, garantka oborů církevního práva vyučovaných na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, předsedkyně brněnské skupiny Společnosti pro církevní právo. Ve svém úvodním slově pozdravila konferenci též jménem vedoucího katedry prof. JUDr. Jana Filipa, CSc. Dále účastníky konference v úvodu pozdravil jménem Společnosti pro církevní právo v Praze, Brně a Olomouci její předseda prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera z katedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Konferenci moderoval JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (Católica) z katedry ústavního práva a politologie PF MU v Brně, vyučující ústavního práva na Katolické univerzitě v Lisabonu.

První blok, nazvaný Výuka náboženství, zahájil prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera přednáškou „Náboženství jako povinně volitelný školní předmět. Úvaha de lege ferenda.“ Po něm hovořil prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., z Ústavu mezinárodního a evropského práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě na téma „Výuka náboženství – srbský pohled“.

Druhý blok, věnovaný církevnímu školství, zahájila JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D., vedoucí katedry teorie práva a právních dějin Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, přednáškou o zásazích Josefa II. do školství a jejich vlivech do dnešních dní. Následující přednášku, opět právněhistorického charakteru, přednesl JUDr. Záboj Horák, Ph.D., z katedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to na téma „Církevní školství, výuka náboženství a teologické školství po roce 1989: přehled vývoje.“

Poté byla pozornost konference zaměřena do oblasti praxe. Mgr. Eva Tomášková, vedoucí odboru církevního školství Arcibiskupství pražského, rozvinula dvě témata: „Zpochybnění oprávněnosti k výkonu zvláštních práv zřizovatelů církevních škol kontrolními orgány MŠMT“ a „Je vztah mezi ředitelem církevní školy a osobami, jichž se rozhodování ředitele v záležitostech poskytování vzdělávání týká, vztahem soukromoprávním nebo veřejnoprávním?“ Blok uzavřela Miriama Hlavoňová, studentka PF MU Brno a absolventka studia religionistiky, přednáškou na téma „Sloboda vyučovania náboženstva na školách v súvislosti s islamom v Českej republike“.

Třetí blok, již v odpoledních hodinách, věnovaný teologickým fakultám, zahájila Mgr. Monika Menke, Th.D., z katedry církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kanonickoprávní přednáškou na téma „Vysoké školy katolické církve“. Na základě textů Kodexu kanonického práva a apoštolských konstitucí vyložila rozdíly mezi katolickými univerzitami, církevními univerzitami a vyššími instituty náboženských věd. Poté ThLic. Petr Šimůnek z rektorátu Univerzity Karlovy v Praze rozebral konfesněprávní tématiku „Postavení teologických fakult v České republice“. Na závěr bloku přednášel JUDr. Michael Kučera, vyučující církevního práva na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na téma „Husova fakulta: zřizování, inkorporace a vztah k církvi.“

Ve čtvrtém bloku, nazvaném Kulturní dědictví a náboženská neutralita, vystoupilo několik účastníků především z řad doktorandů, na různorodá témata.

Po každém bloku byla zařazena diskuse, na které se v bohaté míře podíleli jak přednášející, tak většina účastníků konference.

 

Záboj Horák