Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Konference Církev a stát na Právnické fakultě

Masarykovy univerzity v Brně – 17. ročník, 2011

Na počátku každého září se na brněnské právnické fakultě koná již od roku 1995 celodenní vědecká konference „Církev a stát“, na kterou jsou zváni odborníci zabývající se právními záležitostmi církví a jejich postavením ve státě, a to z celé České republiky i ze sousedních zemí. O průběhu loňského ročníku, tj. šestnáctého, uspořádaného dne 7. září 2010, jsme podali zprávu v Revue církevního práva č. 47–3/10, na s. 264–267.

Dne 6. září 2011 se uskutečnila na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně další konference z uvedeného cyklu, sedmnáctá, tentokrát na téma Právní aspekty financování církví.

Konferenci uspořádala jako obvykle Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci se Společností pro církevní právo. S referáty vystoupilo osm přednášejících z České republiky, Slovenska a Rakouska. Počet účastníků dosáhl 45 osob.

Kromě zástupců právnických, teologických, filozofických a dalších fakult, jakož i Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu v Brně, se konference zúčastnili mnozí zástupci právní praxe, m. j. velvyslanec České republiky u Apoštolského stolce, zástupci katolického arcibiskupství pražského, biskupství brněnského a královéhradeckého, pražského biskupství Církve československé husitské a vedení Slezské církve evangelické a. v.

Konferenci vedla JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně Nejvyššího správního soudu v Brně, garantka oborů církevního práva vyučovaných na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, předsedkyně brněnské skupiny Společnosti pro církevní právo. Ve svém úvodním slově pozdravila konferenci též jménem vedoucího uvedené katedry prof. JUDr. Jana Filipa, CSc. Celou konferenci moderoval JUDr. Pavel Molek, Ph.D., z výše uvedené katedry.

Dopolední blok zahájil prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze přednáškou o formách a úpravě části financování církví a náboženských společností, která pochází z jejich vlastních zdrojů, tedy tak řečeném samofinancování. Zvláštní důraz položil na zkušenosti a úpravu v reformačních církvích. Po něm hovořil Mgr. Petr Jäger z Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, asistent soudkyně Ústavního soudu, na téma Hospodářská autonomie církví. Následně přednášel Ass. Prof. Dr.iur. Wolfgang Wieshaider z Právnické fakulty univerzity ve Vídni na téma Financování církví, legitimní cíle a vyhnutí se diskriminaci, a to v češtině. Dopolední blok uzavřel JCDr. PaedDr. Jozef Marčin, Ph.D., z Metropolitního církevního soudu v Košicích pojednáním na téma Právne aspekty financovania cirkví, zhodnotenie doterajšieho stavu a úvahy de lege ferenda.

Odpolední blok zahájil Mgr. Štěpán Štastník, asistent soudce Ústavního soudu a advokát Diecézního církevního soudu v Brně, přednáškou Kanonické možnosti a praxe financování Katolické církve, následoval JUDr. Jakub Kříž, CEVRO Institut Praha, s přednáškou Legitimní očekávání církví, jeho předmět a důsledky. JUDr. Ing. Marie Kolářová, Th.D., kancléřka Arcibiskupství pražského, přispěla přednáškou Ekonomické rady v Katolické církvi – úloha a odpovědnost. Právnědějinnou připomínku přednesl JUDr. Vojtech Vladár, Ph.D., z Katedry římského a církevního práva Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě, pod názvem Fiškálna politika avignonských pápežov.

Po každém bloku byla zařazena diskuse, která pokračovala i během přestávek. JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., poděkovala všem účastníkům konference a uzavřela její opět velmi zdařilé a úspěšné jednání po 16.00 hodině.

 

Záboj Horák