Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Sedmý ročník konference „Církev a stát“
konané 26. 9. 2001 na brněnské právnické fakultě

Uvedeného data uspořádala Společnost pro církevní právo, místní skupina Brno, spolu s katedrou ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pravidelnou konfesněprávní vědeckou konferenci s mezinárodní účastí. Konferenci moderoval předseda místní skupiny SPCP v Brně JUDr. Michal Lamparter, PhD., odborný asistent církevního práva a politologie na uvedené katedře.

JUDr. Margita Čeplíková, CSc. z katedry teorie státu a práva PF UPJŠ v Košicích vystoupila s referátem věnovaným aktuálnímu vývoji konfesního práva na Slovensku, zejména nedávno uzavřenému konkordátu. Dr.jur. Wolfgang Wieshaider, jehož pracovištěm je Institut für Recht und Religion právnické fakulty vídeňské university, věnoval svůj příspěvek srovnání současného právního postavení židovských obcí a islámských obcí v Rakousku a v České republice. JUDr. Salahuddin Sayedi, Dr., advokát a právní zástupce islámského společenství v Praze, hovořil o vztahu islámu k sekularizovanému státu. Rozhovor o aktuálních otázkách spojených s postavením islámského společenství v ČR vedl prof. Mohamed Ali Přemysl Šilhavý z Třebíče.

Odpoledne účastníky konference pozdravil děkan PF MU Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. a vyjádřil svou radost z rozvoje oboru církevního práva na brněnské právnické fakultě. Následovalo uctění památky velké osobnosti právní vědy Prof. JUDr. Františka Kopa, ordináře církevního práva na PF MU v kritickém období 1946 – 1948. O jeho strastiplném, statečném životě podali svědectví svými vzpomínkami přítomní členové jeho rodiny, zejména jeho syn a dcera.

Vedoucí brněnské katedry ústavního práva a politologie Prof. JUDr. Jan Filip, CSc. referoval o práci legislativní rady vlády ČR na novém zákoně o svobodě církví a na zákoně o registrovaném partnerství. Následoval příspěvek Doc. JUDr. Jiřího R. Tretery týkající se správního řízení o uznání církví v letech 1874 – 1991 a právního postavení islámské komunity na našem území v uvedené době. Soudce Interdiecézního soudu v Olomouci P. ICLic. Jiří Koníček posléze seznámil přítomné se závěry části své licenciátní práce na lublinské katolické univerzitě týkající se významu československého Modu vivendi 1927/1928. Následovala přednáška Mgr. Záboje Horáka LL.M., doktoranda PF UK v Praze, na téma „Rozporná rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v konfesněprávních kauzách Gonzales versus Roman Catholic Archbishop a Jones versus Wolf“. P. Dr. Jiří Kašný z katedry církevního a civilního práva TF JU v Českých Budějovicích se ve své přednášce zabýval teorií významu zákona v právu světském a právu církevním. Vyšel ze svých pedagogických zkušeností z Columbus University, Ohio, a z TF JU. JUDr. Karin Kuhnová PhD. z PF MU Brno přednesla referát o sociologickém hodnocení náboženské statistiky ze sčítání lidu v roce 2001.

 

(zh/jrt)