Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Konference Církev a stát

na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně – 16. ročník, 2010

 

Na počátku každého září se na brněnské právnické fakultě koná od roku 1995 celodenní vědecká konference „Církev a stát“, na kterou jsou zváni odborníci zabývající se právními záležitostmi církví a jejich postavením ve státě, a to z celé České republiky.

Dne 7. 9. 2010 se tato konference uskutečnila již po šestnácté. Podobně jako v loňském roce vybrali její organizátoři jednotící ústřední téma. Letošní téma znělo „Manželství, děti a rodinný život v nábožensky pluralitním státě“.

Konferenci uspořádala Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci se Společností pro církevní právo. S referáty vystoupilo devět přednášejících. Počtem účastníků, který se blížil padesátce, se letošní konference stala rekordní. Kromě zástupců právnických, teologických, filozofických a dalších fakult se konference zúčastnili mnozí zástupci právní praxe a studenti.

Úderem desáté hodiny konferenci zahájila JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., z Katedry ústavního práva a politologie a garantka oborů církevního práva vyučovaných na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, soudkyně Nejvyššího správního soudu. Jménem pořádajících institucí pozdravili účastníky prof. JUDr. Jan Filip, CSc., vedoucí Katedry ústavního práva a politologie v Brně a prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, předseda Společnosti pro církevní právo.

Celou konferenci moderoval JUDr. Pavel Molek, Ph.D., z výše uvedené katedry.

První blok na tématický okruh „Manželství“ zahájil JUDr. Záboj Horák, Ph.D., z katedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze přednáškou na téma Forma uzavírání manželství v českých zemích v dějinném přehledu. Po něm hovořil Mgr. Petr Jäger z Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na téma Perspektivy církevních sňatků v novém občanském zákoníku. Mgr. Jakub Kříž z odboru církví Ministerstva kultury přednesl příspěvek Smluvní manželství (Covenant marriage) v právním řádu USA. JUDr. Miloš Holub, Ph.D., advokát z Prahy, přednášel na téma Několik úvah o rozvodu manželství.

Druhý blok na tématický okruh „Rodiče a děti“ zahájil prof. JUDr. Jiří R. Tretera z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přednáškou o náboženské svobodě dětí a jejím zajištění v právním řádu České republiky; následovala Mgr. Kamila Bubelová, Ph.D., vedoucí Katedry teorie práva a právních dějin Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na téma Střet práva rodiče na výchovu a práva dítěte na svobodu vyznání pohledem sekulárním a kanonickým.

Třetí blok byl nazván „Kanonické právo“. Mgr. Monika Menke, Th.D., z Katedry církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přednášela na téma Forma uzavření manželství v katolické církvi v ČR, po ní vystoupil vedoucí uvedené katedry doc. Damián Němec, dr., s příspěvkem Změny kodexu kanonického práva ve věci manželství „nevěřících katolíků“ v letech 2006 a 2010. Následovala JUDr. Ing. Marie Kolářová, Th.D., kancléřka Arcibiskupství pražského, s výkladem o platnosti civilního manželství v kanonickém právu.

Po každém bloku byla zařazena diskuse.

Mezi účastníky konference byli JUDr. Pavel Vošalík, velvyslanec ČR u Apoštolského stolce, PhDr. Jiřina Štouračová, předsedkyně Moravsko-slezské křesťanské akademie, Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář římskokatolické diecéze brněnské, ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, soudce Metropolitního církevního soudu v Praze, JUDr. Jiří Palla, soudce Nejvyššího správního soudu, JUDr. Metoděj Dudák, právník biskupství brněnského, JUDr. Michael Kučera z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, JUDr. Michal Lamparter, Ph.D., dlouholetý organizátor konference Církev a stát v Brně, Mgr. Štěpán Šťastník, asistent soudce Ústavního soudu, stálý advokát Diecézního církevního soudu v Brně, doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D., z brněnské právnické fakulty, Mgr. Ladislav Vyhnánek z brněnské právnické fakulty, Mgr. Stanislav Hykyš, právní poradce České biskupské konference, Mgr. Petr Šimůnek z rektorátu Univerzity Karlovy v Praze, a mnozí další.

Záboj Horák