Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 88-3/2022

Celé číslo

EDITORIAL: Pestré aktuální čtení pro všechny (Z. Horák)  

ČLÁNKY
S. Přibyl: Možnosti a omezení rozhodovacích pravomocí v katolické církvi
V. Vladár: Prísaha de calumnia v stredovekých a novovekých kánonistických procesných príručkách
M. Šabo: Registrácia cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike – aktuálne podnety D. Němec: Přímé financování církví a náboženských společností státem v České republice a Slovenské republice

POZNÁMKY
Konkordát pro všechny (A. Csukás)

RECENZE A ANOTACE
Karl W. Schwarz: Von Mathesius bis Masaryk. Über den Protestantismus in den böhmischen Ländern zwischen Asch/Aš und Teschen/Těšín/Cieszyn (A. Csukás)[Karl W. Schwarz: Od Mathesia po Masaryka. O protestantismu v českých zemích mezi Aší (Asch) a Těšínem (Teschen/Cieszyn)] (A. Csukás)

INFORMACE
Comparative Reformed Church Polity, Fribourg, May 2022
[Srovnávací evangelické církevní právo, Fribourg, květen 2022] (A. Csukás)

International Conference on Marriage Processes, Katowice, May 2022 [Mezinárodní konference o manželských procesech, Katovice, květen 2022] (M. Menke)
XI All-Polish Scientific Conference The Code of Canon Law in the Research of Young Scientists, Lublin, June 2022
[XI. celopolská vědecká konference Kodex kanonického práva ve výzkumu mladých vědců, Lublin, červen 2022] (M. Menke)

Ze Společnosti pro církevní právo
Krátké zprávy
Z dalších periodik Společnosti pro církevní právo (J. Nagy)


Z nové literatury