Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 91-2/2023

Celé číslo

EDITORIAL: Bouřlivý rozvoj kanonického práva a jeho ohlas v odborné právnické literatuře (J. R. Tretera)

ČLÁNKY
J. Nagy: Pokuta v systému kanonických trestů katolické církve latinské – historie a současnost
M. Weis, S. Přibyl: Církevní tresty uložené Josefu Plojharovi, katolickému knězi, prokomunistickému politikovi
M. Sitarz: Jan Pavel II. největším zákonodárcem katolické církve
A. Romanko: Reformy Římské kurie po vyhlášení Kodexu kanonického práva z roku 1983 do apoštolské konstituce Praedicate Evangelium
S. Grulichová: Kategorizace věcí dle Bartola de Saxoferrato

POZNÁMKY
Návrh novely zákona o církvích a náboženských společnostech v připomínkovém řízení (A. Csukás)

RECENZE A ANOTACE
Jiří Rajmund Tretera: České paměti, Dobrodružný život právníka, profesora právnické fakulty a kněze a jeho rodičů v posledních 120 letech (V. Petkevič) Ignác Antonín Hrdina: Dějiny pramenů kanonického práva (S. Přibyl) Michal Tomášek: Bilanční zpráva 60 (Z. Horák)

INFORMACE
58. mezinárodní konfesněprávní konference se sešla v Mülheimu nad Ruhrem (Z. Horák)
Úspěšná mezinárodní konference k 40. výročí Kodexu kanonického práva a jeho změnám (M. Menke)
Ze Společnosti pro církevní právo
Z dalších periodik Společnosti pro církevní právo


Z nové literatury