Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 92-3/2023

Celé číslo

EDITORIAL: Bez dechu jsme naslouchali... (Z. Horák)

ČLÁNKY
V. Vladár: Význam štúdia prameňov kánonického práva pre súčasnú vedu
S. Přibyl: Teologické aspekty novel Kodexu kanonického práva z roku 1983
L. Botek: Změny v trestním právu od vydání CIC/1983
D. Němec: Pořádkové tresty v nové legislativě latinské katolické církve sui iuris M. Vintrová: Místo sňatku v případě svatby katolíka a nepokřtěné osoby v latinské církvi – návrh kritérií R. Svoboda: The Founding of Minor Seminaries After 1850. Consequences of the Transformation of the Relationship Between Church and State in the Austrian Empire on the Example of Establishing a Minor Seminary in the Diocese of Budweis [Zakládání menších seminářů po roce 1850. Důsledky proměny vztahu církve a státu v rakouském císařství na příkladu zřízení menšího semináře v českobudějovické diecézi]

RECENZE
Davide Salvatori: I Fori Competenti e le novità introdotte da Mitis Iudex Dominus Iesus. Studio delle fonti del can. 1672: analisi storico comparativa [Kompetenční fóra a novinky uvedené v Mitis Iudex Dominus Iesus. Studium pramenů kán. 1672: historicko-komparativní analýza] (F. Ponížil)

INFORMACE
Ze Společnosti pro církevní právo
Z dalších periodik Společnosti pro církevní právo

Z nové literatury