Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 90-1/2023

Celé číslo

EDITORIAL: Od starého Izraele ke kanonickoprávním úvahám de lege ferenda (Z. Horák)

ČLÁNKY
M. Skřejpek: Svatý oheň
Z. Horák: Periodizace vývoje konfesního práva na území USA od 17. století do současnosti
D. Suchánek: Papa emeritus jako teologický a kanonickoprávní problém – zamyšlení nad tématem v kontextu úmrtí emeritního papeže Benedikta XVI.
R. Seltenreich: Samuel Pufendorf (1632–1694) a jeho pojetí právního řádu jako syntézy racionalismu a zkušenosti
J. Kašný: Východiska rodinného práva v knize Genesis

RECENZE A ANOTACE
Lina Papadopoulou (ed.), Islam and Human Rights in the European Union [Lina Papadopoulou (ed.), Islám a lidská práva v Evropské unii] (J. Nagy) Jitka Jonová: Kapitulní otázka olomoucká a obsazování arcibiskupského stolce v Olomouci od roku 1880 do poloviny 20. století (M. Menke) Ján Duda: Manželské právo katolíckej cirkvi v kontexte súčasnosti (J. Nagy)

INFORMACE
Ze Společnosti pro církevní právo
Z dalších periodik Společnosti pro církevní právo


Z nové literatury