Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

PRÁVNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY,

které upravují právní postavení církví a náboženských společností
a další související otázky od roku 2003

Rychlá navigace:

2002

3/2002 Sb.

Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
(částka 2, rozeslaná 7. ledna 2002, str. 83 - 95)

text předpisu v původním znění   ( PDF)
text předpisu ve znění nálezu Ústavního soudu č. 4/2004 Sb.   ( PDF)
text předpisu ve znění nálezu ÚS č. 4/2004 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.   ( PDF)
změna zákonem č. 562/2004 Sb. s účinností od 1.1.2005   ( PDF)

text zákona v platném znění k 1. prosinci 2009   ( PDF)


Související dokumenty:

4/2002 Sb.

Usnesení Poslanecké sněmovny o setrvání na zákonu o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

text  ( PDF)

6/2002 Sb.

Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

text § 80 zákona  ( PDF)

14/2002 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, (...)

změna ustanovení § 24 zákona  ( PDF)

68/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů

text předpisu  ( PDF)
text předpisu č. 86/1993 Sb. v současnosti platném a účinném znění  ( PDF)

109/2002 Sb.

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

text § 2 a 20 zákona   ( PDF)

119/2002 Sb.

Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)

text § 17 odst. 2   ( PDF)

134/2002 Sb.

kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

text bodu 15 (změna § 198a)   ( PDF)
text celého § 198a po novelizaci   ( PDF)

138/2002 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

text bodu 2 (změna § 2)  ( PDF)
text § 2 ve znění před i po novele   ( PDF)

139/2002 Sb.

Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

text § 3 odst. 5  ( PDF)
celý text zákona   ( PDF)

152/2002 Sb.

Nařízení vlády ze dne 18. března 2002, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu

text předpisu   ( PDF)

Související předpisy:

198/2002 Sb.

Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

text § 6   ( PDF)
celý text předpisu   ( PDF)

218/2002 Sb.

Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

text § 80   ( PDF)

232/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

původní text předpisu    ( PDF)
celý text vyhlášky   ( PDF)
text novely č. 547/2006 Sb.   ( PDF)
text vyhlášky č. 232/2002 Sb. po změnách provedených novelou č. 547/2006 Sb.   ( PDF)
text vyhlášky č. 232/2002 Sb. po změnách provedených novelou č. 388/2016 Sb.   ( PDF)

247/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla

text § 116   ( PDF)

Pozn: Vyhláška ruší Vyhlášku MF č. 136/1998 Sb.   ( PDF)

252/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
viz § 118 odst. 3 písm. c) (Zboží určené k vystavení, předvedení nebo používání na výstavách, veletrzích, kongresech a podobných událostech) a § 139 odst. 2 (turistický propagační materiál)

254/2002 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

text změny § 2 zákona   ( PDF)

284/2002 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(změna zákona č. 564/1990 Sb. a zákona č. 29/1984 Sb.)

text vybraných ustanovení   ( PDF)

504/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

text předpisu   ( PDF)  (zejm. viz §§ 2, 6, 27, 29, 30 a 31)
Změna: Vyhl. č. 476/2003(změna § 2)   ( PDF)

586/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů

text předpisu   ( PDF)
aktualizované znění předpisu č. 86/1993 Sb.   ( PDF)

2003

4/2003 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), nebo na zrušení některých ustanovení tohoto zákona

text rozhodnutí

Související dokumenty:

38/2003 Sb.m.s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy č. 181 o soukromých agenturách práce

text čl. 5 normy

182/2003 Sb.

Zákon ze dne 29. května 2003, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

text předpisu   ( PDF)

184/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví další výše věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu

č.j. 25 029/2002-22

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizování a realizaci náboženské výchovy v základních, středních a speciálních školách", který byl dne 27.6. 03 schválen MŠMTV ČR.

Pokyn nabývá účinnosti dnem 1. září 2003 a zrušuje se jím "Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k náboženské výchově v základních, středních a speciálních školách", č.j. 36 318/97-22-23 (z důvodu vhodnosti uvádíme tento pokyn v této sekci, ačkoli nebyl publikován ve Sbírce zákonů nebo Sb. m.s.)

text pokynu   ( PDF)

201/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 27. června 2003 o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře

text relevantních ustanovení   ( PDF)

202/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 27. června 2003 o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky

text relevantních ustanovení   ( PDF)

218/2003 Sb.

Zákon ze dne 25. června 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

text § 3 odst. 3   ( PDF)

221/2003 Sb.

Zákon ze dne 26. června 2003 o dočasné ochraně cizinců

text § 1 odst. 2   ( PDF)

334/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

357/2003 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů

361/2003 Sb.

Zákon Parlamentu České republiky o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

437/2003 Sb.

zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

text předpisu (změna § 9)   ( PDF)

441/2003 Sb.

zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

text předpisu (změna § 4)   ( PDF)

465/2003 Sb.

Nařízení vlády ze dne 10. prosince 2003, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů

text předpisu   ( PDF)
předpis č. 86/1993 Sb. v posledním znění   ( PDF)

476/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

text předpisu (změna § 2)   ( PDF)

2004

36/2004 Sb.

zákon, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

text předpisu (změna § 2a)   ( PDF)

46/2004 Sb.

zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

text předpisu (změna § 1)   ( PDF)

52/2004 Sb.

zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

text předpisu   ( PDF)

76/2004 Sb. m.s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské úmluvě o státním občanství

text čl. 5   ( PDF)

77/2004 Sb.

zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

text předpisu (změna § 5 a § 5e)   ( PDF)

155/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění pozdějších předpisů

text nového § 11   ( PDF)

197/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

text nového § 22   ( PDF)

235/2004 Sb.

Zákon o dani z přidané hodnoty

text nového § 61   ( PDF)

255/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

text nového § 14   ( PDF)

321/2004 Sb.

o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

text §§ 16 odst. 6 a 39 odst. 1 písm. t)   ( PDF)
text § 39   ( PDF)

341/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

text změny § 48 odst. 1   ( PDF)

377/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb.

text nového § 4a   ( PDF)

398/2004 Sb.

Nařízení Vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.

text relevatní části   ( PDF)

435/2004 Sb.

Zákon o zaměstnanosti

text vybraných ustanovení (§§ 5, 72, 81, 97)   ( PDF)
(předpis ruší mj. zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti)

439/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

text změny § 9 a 18   ( PDF)

499/2004 Sb.

Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

text vybraných ustanovení   ( PDF)
text změn provedených zákonem č. 190/2009 Sb.   ( PDF)

501/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu

text vybraných ustanovení - změna zákona č. 564/1990 Sb.   ( PDF)

559/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

změna § 5 odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb.   ( PDF)

561/2004 Sb.

Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

text vybraných ustanovení   ( PDF)
text celého předpisu   ( PDF)
text změn provedených zákonem č. 49/2009 Sb.   ( PDF)

562/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
Zákon mění mj. zákony č. 3/2002 Sb., č. 218/1949 Sb. a č. 306/1999 Sb.

text vybraných ustanovení   ( PDF)
text celého předpisu   ( PDF)

563/2004 Sb.

Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

text vybraných ustanoven   ( PDF)

585/2004 Sb.

Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

text vybraných ustanovení (§ 6 a § 7)   ( PDF)

636/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů

text předpisu   ( PDF)
text předpisu č. 86/1993 Sb. v současnosti platném a účinném znění   ( PDF)
(od 1. ledna 2005; po novele č. 636/2004 Sb.)

669/2004 Sb.

Zákon,kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

text předpisu   ( PDF)

2005

15/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

text předpisu   ( PDF)
text změn provedených vyhláškou č. 225/2009 Sb.   ( PDF)

113/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

text předpisu   ( PDF)

224/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

text předpisu   ( PDF)

322/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách

text předpisu   ( PDF)

412/2005 Sb.

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

text předpisu   ( PDF)

428/2005 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

text předpisu   ( PDF)

495/2005 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.

text předpisu   ( PDF)
text důvodové zprávy   ( PDF)

535/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů

text předpisu   ( PDF)

2006

2/2006 Sb. m. s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a doplnění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. prosince 1987

text předpisu   ( PDF)

18/2006 Sb. m. s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o potlačování financování terorismu

text předpisu (čl. 15)   ( PDF)

45/2006 Sb. m. s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech

text předpisu (čl. 1 a 3)   ( PDF)

111/2006 Sb.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi

text předpisu (§ 64)   ( PDF)

136/2006 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

text předpisu   ( PDF)
(§ 20 odst. 5 zákona č. 329/1999 Sb. , o cestovních dokladech)

177/2006 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

text předpisu   ( PDF)
(§ 6a Energetická náročnost budov).

179/2006 Sb.

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

text předpisu   ( PDF)
(§ 23 a § 27 – změna zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání [školský zákon]). 

215/2006 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

text předpisu    ( PDF)
(§ 39 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob zákona o vinohradnictví)

216/2006 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

text předpis   ( PDF)
§ 34 Úřední a zpravodajská licence a § 35 - Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního 

229/2006 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů

text předpisu   ( PDF)
(§ 23c zákona č. 634/1992 Sb.)

230/2006 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

text předpisu   ( PDF)
(§ 22 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb.)

235/2006 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

text předpisu   ( PDF)
(§ 32 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.)

262/2006 Sb.

Zákoník práce

text předpisu (§ 316)   ( PDF)
celý text předpisu   ( PDF)

438/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

text předpisu (§ 12 a § 13)   ( PDF)
celý text předpisu   ( PDF)

440/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

text bodu 79. novely   ( PDF)

547/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb. , kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb. , o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

text předpisu   ( PDF)
text vyhlášky č. 232/2002 Sb. po změnách   ( PDF)

566/2006 Sb.

Nařízení vlády o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností

text předpisu   ( PDF)
změna nařízením č. 132/2009 Sb.   ( PDF)

2007

208/2007 Sb.

Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

text předpisu   ( PDF)

296/2007 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

text předpisu   ( PDF)

348/2007 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

text předpisu   ( PDF)

2008

10/2008 Sb.

Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení zákona č. 495/2005 Sb., kterým se mění zákon o církvích a náboženských společnostech, eventuálně na zrušení některých ustanovení zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností

text judikátu   ( PDF)

129/2008 Sb.

zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů

text celého předpisu   ( PDF)
vybraná ustanovení   ( PDF)

239/2008 Sb.

zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

text změny zákona o občanských průkazech   ( PDF)

273/2008 Sb.

zákon o Policii České republiky

text § 79   ( PDF)

312/2008 Sb.

zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

text změny § 5 a doplnění § 27a (správní delikt)   ( PDF)

476/2008 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

text relevantních částí předpisu   ( PDF)

2009

40/2009 Sb.

Trestní zákoník

text relevantních částí předpisu   ( PDF)

41/2009 Sb.

zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o církvích a náboženských spol.   ( PDF)

49/2009 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

text relevantních částí předpisu   ( PDF)

č. 111/2009 Sb.m.s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství

text vybraných ustanovení   ( PDF)

132/2009 Sb.

Nařízení Vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností

text předpisu   ( PDF)

137/2009 Sb.

Nařízení Vlády České republiky, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě

text relevantních ustanovení   ( PDF)

190/2009 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

text relevantních ustanovení   ( PDF)

198/2009 Sb.

Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

text relevantních ustanovení   ( PDF)
text celého zákona (ve formátu RTF)   ( PDF)

225/2009 Sb.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

text čl. I   ( PDF)

227/2009 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o církvích a náboženských spol.   ( PDF)

2010

65/2010 Sb.m.s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti

text vybraných ustanovení   ( PDF)

132/2010 Sb.

Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

text vybraných ustanovení   ( PDF)

147/2010 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

text vybraných ustanovení   ( PDF)

222/2010 Sb.

Nařízení Vlády České republiky o katalogu prací ve veřejných službách a správě

text vybraných ustanovení   ( PDF)

223/2010 Sb.

Nařízení Vlády České republiky o katalogu prací vojáků z povolání

text vybraných ustanovení   ( PDF)

424/2010 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony

text změny zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech   ( PDF)

2011

88/2011 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

text vybraných ustanovení   ( PDF)

372/2011 Sb.

Zákon o zdravotních službách

vybraná ustanovení   ( PDF)

373/2011 Sb.

Zákon o specifických zdravotních službách

text předpisu   ( PDF)

418/2011 Sb.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

text předpisu   ( PDF)

2012

28/2012 Sb.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách

text předpisu   ( PDF)

89/2012 Sb.

Občanský zákoník

vybraná ustanovení   ( PDF)

329/2012 Sb.

Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

text předpisu   ( PDF)

359/2012 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

vybraná ustanovení   ( PDF)

418/2012 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně zvířat při usmrcování

vybraná ustanovení   ( PDF)

428/2012 Sb.

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

text předpisu   ( PDF)

Dokumenty z jeho projednávání v Parlamentu České republiky

503/2012 Sb.

Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

vybraná ustanovení   ( PDF)

2013

45/2013 Sb.

Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

vybraná ustanovení   ( PDF)

55/2013 Sb.

Sdělení Ministerstva kultury o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice, Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice

text sdělení   ( PDF)

303/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
vybraná ustanovení   ( PDF)

383/2013 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

text předpisu   ( PDF)

412/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění vyhlášky č. 547/2006 Sb.

text předpisu   ( PDF)

2014

247/2014 Sb.

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
[srov. zejména ustanovení § 3 odst. 2 písm. b)]

text předpisu   ( PDF)

2015

82/2015 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

vybraná ustanovení   ( PDF)

294/2015 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

vybraná ustanovení   ( PDF)

359/2015 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

text předpisu   ( PDF)
úplné znění zákona   ( PDF)

2016

45/2016 Sb.

Zákon o službě vojáků v záloze

vybraná ustanovení   ( PDF)

183/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

vybraná ustanovení   ( PDF)

186/2016 Sb.

Zákon o hazardních hrách

vybraná ustanovení   ( PDF)

250/2016 Sb.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

vybraná ustanovení   ( PDF)

251/2016 Sb.

Zákon o některých přestupcích

vybraná ustanovení   ( PDF)

388/2016 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

vybraná ustanovení   ( PDF)

417/2016 Sb.

Vyhláška o některých způsobech označování potravin

vybraná ustanovení   ( PDF)

462/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

vybraná ustanovení   ( PDF)

2017

303/2017 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti.

vybraná ustanovení   ( PDF)

Věstník 4 - MZČR

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY (Částka 4)

ke stažení   ( PDF)

2018

102/2018 Sb.

Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny.

vybraná ustanovení   ( PDF)

124/2018 Sb.

Vyhláška MV o podrobnostech úřednické zkoušky.

ke stažení   ( PDF)

336/2018 Sb.

Zákon o státním rozpočtu na rok 2019.

ke stažení   ( PDF)

2019

1/2019 Sb.

Nařízení vlády ze dne 12. prosince 2018 o oborech státní služby.

ke stažení   ( PDF)

46/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění školský zákon.

ke stažení   ( PDF)

125/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon o majetkovém vyrovnání.

ke stažení   ( PDF)

160/2019  Sb.

Vyhláška ze dne 20. června 2019, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.

ke stažení   ( PDF)

279/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy.

ke stažení   ( PDF)

314/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

ke stažení   ( PDF)

330/2019 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření.

ke stažení   ( PDF)

331/2019 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství.

ke stažení   ( PDF)

355/2019 Sb.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020.

ke stažení   ( PDF)

2020

194/2020 Sb.

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

ke stažení   ( PDF)

223/2020 Sb.

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

ke stažení   ( PDF)

 

476/2020 Sb.

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

ke stažení   ( PDF)

 

481/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

ke stažení   ( PDF)

 

498/2020 Sb.

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

ke stažení   ( PDF)

 

511/2020 Sb.

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

ke stažení   ( PDF)

 

535/2020 Sb.

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

ke stažení   ( PDF)

 

594/2020 Sb.

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

ke stažení   ( PDF)

 

595/2020 Sb.

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

ke stažení   ( PDF)

 

600/2020 Sb.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021.

ke stažení   ( PDF)

 

2021

32/2021 Sb.

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

ke stažení   ( PDF)

 

37/2021 Sb.

Zákon o evidenci skutečných majitelů.

ke stažení   ( PDF)

 

61/2021 Sb.

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

ke stažení   ( PDF)